معرفی کادر اداری مجتمع آموزشی هوشمند هدف
محمد نصرتی راد

مدیرعامل و مؤسس مجتمع آموزشی هدف مسعود نصرتی راد

مدیریت مجتمع آموزشی هدف مصطفی نصرتی

معاونت مجتمع آموزشی هدف رضا نصرتی راد

معاونت آموزشی مجتمع آموزشی هدف میلاد سعیدی

مدیریت دوره اول دبیرستان هدف مرتضی دژم پیشه

معاونت دوره اول دبیرستان هدف حامد خوبروی حق بیان

معاونت پژوهشی دوره دوم دبیرستان مجتمع آموزشی هدف محمدعلی پورمحمد

معاونت پرورشی مجتمع آموزشی هدف
  • محمد نصرتی راد

مدیرعامل و مؤسس مجتمع آموزشی هدف
  • مسعود نصرتی راد

مدیریت مجتمع آموزشی هدف
  • مصطفی نصرتی

معاونت مجتمع آموزشی هدف
  • رضا نصرتی راد

معاونت آموزشی مجتمع آموزشی هدف
  • میلاد سعیدی

مدیریت دوره اول دبیرستان هدف
  • مرتضی دژم پیشه

معاونت دوره اول دبیرستان هدف
  • حامد خوبروی حق بیان

معاونت پژوهشی دوره دوم دبیرستان مجتمع آموزشی هدف
  • محمدعلی پورمحمد

معاونت پرورشی مجتمع آموزشی هدف