پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12
شنبه      
07:45 تا 09:15
نگارش و انشاء
09:30 تا 11:00
ریاضی
11:15 تا 12:00
تفکر و سبک زندگی
12:00 تا 12:45
تفکر و سبک زندگی
یکشنبه      
07:45 تا 09:15
هنر
09:30 تا 11:00
مطالعات اجتماعی
11:15 تا 12:00
ادبیات فارسی
12:00 تا 12:45
املای فارسی
دوشنبه      
07:45 تا 09:15
دینی
09:30 تا 11:00
ریاضی
11:15 تا 12:00
مطالعات اجتماعی
12:00 تا 12:45
ریاضی
سه شنبه      
07:45 تا 09:15
کاروفناوری
09:30 تا 11:00
زبان خارجه
11:15 تا 12:45
تربیت بدنی
چهارشنبه                    
09:30 تا 11:00
قرآن
11:15 تا 12:45
شیمی
پنج شنبه      
07:45 تا 09:15
عربی
09:30 تا 10:15
عربی
10:15 تا 11:00
فیزیک
11:15 تا 12:45
فیزیک
جمعه