نام: محمد
نام خانوادگی: نصرتي راد
سمت: موسس
بیوگرافی
نام: مسعود
نام خانوادگی: نصرتی راد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: میلاد
نام خانوادگی: سعیدی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رضا
نام خانوادگی: نصرتی راد
سمت: معاونت
نام: نوید
نام خانوادگی: نجفی
سمت: معاونت
نام: مجيد
نام خانوادگی: نصرتي راد
سمت: سایر پرسنل
بیوگرافی
نام: میر محمد
نام خانوادگی: حاکم زاده
سمت: مشاور
بیوگرافی
نام: حامد
نام خانوادگی: خوبروی حق بیان
سمت: سایر پرسنل
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: دلدار
سمت: سایر پرسنل
نام: حسن
نام خانوادگی: صیاد
سمت: سایر پرسنل
نام: محمد علی
نام خانوادگی: پورمحمد
سمت: معاونت