افتخارات  مدرسه


کسب مقام اول و سوم در مسابقات پینگ پونگ
درج شده در تاریخ 1392/12/03 توسط سعیدی.

کسب  مقام اول و سوم در مسابقات پینگ پنگ ناحیه یک در سال 92