افتخارات  مدرسه


کسب مقام دوم در مسابقات فوتسال ناحیه
درج شده در تاریخ 1392/12/03 توسط سعیدی.

کسب مقام دوم در مسابقات فوتسال ناحیه یک  در سال 92