نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

دروس عمومی مشترک-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 90.zip حجم فایل: 423/38 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 90.zip حجم فایل: 1/53 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 90.zip حجم فایل: 1/55 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 91.zip حجم فایل: 395/71 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 91.zip حجم فایل: 1/82 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 91.zip حجم فایل: 1/84 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 92.zip حجم فایل: 454/08 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 92.zip حجم فایل: 3/37 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 92.zip حجم فایل: 3/16 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 93.zip حجم فایل: 511/25 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 93.zip حجم فایل: 2/06 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 93.zip حجم فایل: 2/34 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 94.zip حجم فایل: 496/17 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 94.zip حجم فایل: 2/33 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 94.zip حجم فایل: 2/20 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 95.zip حجم فایل: 506/00 کیلو بایت
ریاضی فیزیک-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: ریاضی فیزیک-خرداد 95.zip حجم فایل: 3/76 مگابایت
علوم تجربی-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: علوم تجربی-خرداد 95.zip حجم فایل: 2/10 مگابایت
دروس عمومی مشترک-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: دروس عمومی مشترک-خرداد 90.zip حجم فایل: 1/27 مگابایت
پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 90.zip حجم فایل: 1/27 مگابایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 90.zip حجم فایل: 4/60 مگابایت
پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 90
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 90.zip حجم فایل: 5/71 مگابایت
پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 91.zip حجم فایل: 287/38 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 91.zip حجم فایل: 1/62 مگابایت
پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 91
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 91.zip حجم فایل: 1/81 مگابایت
پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 92.zip حجم فایل: 158/24 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 92.zip حجم فایل: 652/76 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 92
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 92.zip حجم فایل: 788/03 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-دروس عمومی مشترک-خرداد 93.zip حجم فایل: 167/29 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 93.zip حجم فایل: 807/33 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 93
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 93.zip حجم فایل: 931/57 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-دروس مشترک عموم-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-دروس مشترک عموم-خرداد 94.zip حجم فایل: 322/08 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 94.zip حجم فایل: 683/16 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 94
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-علوم تجربی-خرداد 94.zip حجم فایل: 797/23 کیلو بایت
پیش دانشگاهی -علوم تجربی-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی -علوم تجربی-خرداد 95.zip حجم فایل: 593/34 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-ریاضی فیزیک-خرداد 95.zip حجم فایل: 380/28 کیلو بایت
پیش دانشگاهی-مشترک-خرداد 95
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: پیش دانشگاهی-مشترک-خرداد 95.zip حجم فایل: 5/64 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- ادبیات فارسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: adabiyat farsi.zip حجم فایل: 1/31 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- عربی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Arabi.zip حجم فایل: 1/17 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- برگه پاسخ نامه
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: barge pasokh name.zip حجم فایل: 143/60 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- دین و زندگی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Din va zendeghi.zip حجم فایل: 390/01 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- فلسفه
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Falsafe.zip حجم فایل: 327/65 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- فیزیک
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Fizik.zip حجم فایل: 1/22 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- جامعه شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: jame shanasi.zip حجم فایل: 650/58 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- جغرافیا
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Joghrafiya.zip حجم فایل: 515/79 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- ریاضی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Riyazi.zip حجم فایل: 3/08 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- ریاضی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Riyazi.zip حجم فایل: 3/08 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- شیمی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Shimi.zip حجم فایل: 2/21 مگابایت
سوال - پیش آزمون 94- تاریخ
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: tarikh.zip حجم فایل: 359/56 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- زبان انگلیسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zaban english.zip حجم فایل: 611/36 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- زمین شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zamin shenasi.zip حجم فایل: 475/63 کیلو بایت
سوال - پیش آزمون 94- زیست شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zist shenasi.zip حجم فایل: 830/50 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- عربی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Arabi.zip حجم فایل: 2/65 مگابایت
جواب - پیش آزمون 94- دین و زندگی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Din va zendeghi.zip حجم فایل: 406/00 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- فلسفه
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Falsafe.zip حجم فایل: 309/10 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- فیزیک
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Fizik.zip حجم فایل: 387/00 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- جامعه شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: jame shansi.zip حجم فایل: 223/07 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- جغرافیا
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Joghrafiya.zip حجم فایل: 488/90 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- ریاضی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Riyazi.zip حجم فایل: 1/22 مگابایت
جواب - پیش آزمون 94- شیمی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Shimi.zip حجم فایل: 1/26 مگابایت
جواب - پیش آزمون 94- تاریخ
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: tarikh.zip حجم فایل: 240/59 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- زبان انگلیسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zaban english.zip حجم فایل: 105/88 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- زمین شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zamin shenasi.zip حجم فایل: 272/34 کیلو بایت
جواب - پیش آزمون 94- زیست شناسی
آپلود شده توسط: نجفی در تاریخ 1396/02/25
فایل پیوست شده: Zist shenasi.zip حجم فایل: 497/62 کیلو بایت
نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم خرداد 90
آپلود شده توسط: خوبرو در تاریخ 1396/02/09
فایل پیوست شده: خرداد 90.zip حجم فایل: 3/49 مگابایت
فیزیک پایه دهم دی ماه 95
آپلود شده توسط: ح.خ در تاریخ 1395/10/19
فایل پیوست شده: فیزیک دهم.pdf حجم فایل: 268/71 کیلو بایت
سوالات فیزیک پایه هشتم سری دوم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/10/17
فایل پیوست شده: 8.rar حجم فایل: 5/29 مگابایت
سوالات فیزیک پایه هفتم سری دوم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/10/17
فایل پیوست شده: 8.rar حجم فایل: 5/29 مگابایت
نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/10/09
فایل پیوست شده: nemoone riazi.pdf حجم فایل: 1/38 مگابایت
نمونه سوالات فیزیک پایه هفتم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/09/25
فایل پیوست شده: نمونه سوالات هفتم.pdf حجم فایل: 214/89 کیلو بایت
نمونه سوالات فیزیک پایه هشتم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/09/25
فایل پیوست شده: نمونه سوالات هشتم.pdf حجم فایل: 295/75 کیلو بایت
نمونه سوالات فیزیک پایه نهم
آپلود شده توسط: م.ح در تاریخ 1394/09/25
فایل پیوست شده: نمونه سوالات نهم.pdf حجم فایل: 249/74 کیلو بایت
سوالات نهایی سال 92 سوم دبیرستان
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1394/03/04
فایل پیوست شده: سوالات 92سوم دبیرستان.rar حجم فایل: 3/23 مگابایت
سوالات نهایی سال 93 سوم دبیرستان
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1394/03/04
فایل پیوست شده: سوالات 93 سوم دبیرستان.rar حجم فایل: 3/03 مگابایت
نمونه سوالات خرداد اول دبیرستان
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1394/03/04
فایل پیوست شده: نمونه سوالات اول دبیرستان.rar حجم فایل: 11/05 مگابایت
آیین نامه انضباطی مجتمع
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/06/20
فایل پیوست شده: jjswff11srx81qkpo0m.pdf حجم فایل: 933/92 کیلو بایت
نمونه سوالات عربی پایه هفتم
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1392/10/08
فایل پیوست شده: عربی بب.pdf حجم فایل: 117/08 کیلو بایت
نمونه سوالات فيزيك سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: سعيدي در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: physic_3.pdf حجم فایل: 871/20 کیلو بایت
نمونه سوالات زيست سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: سعيدي در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: zist_3.pdf حجم فایل: 911/21 کیلو بایت
نمونه سوالات شيمي سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: سعيدي در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: shimi_3.pdf حجم فایل: 683/04 کیلو بایت
نمونه سوالات فيزيك سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: معاونت در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: physic_3.pdf حجم فایل: 871/20 کیلو بایت
نمونه سوالات زبان سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: معاونت در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: zaban farsi_3.pdf حجم فایل: 787/63 کیلو بایت
نمونه سوالات زبان فارسي سوم دبيرستان
آپلود شده توسط: معاونت در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: zaban farsi_3.pdf حجم فایل: 787/63 کیلو بایت